วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนางสาววันวิสาข์  คเชณชร 
ชื่อเล่น เรย์
คบ.2 หมู่1 สาขาการประถมศึกษา
รหัสนักศึกษา554188038
ภูมิลำเนา จ.กาญจนบุรี 


ชื่อนางสาวทวินันท์  ศิริเวช 
ชื่อเล่น เนตร
คบ.2 หมู่1 สาขาการประถมศึกษา
รหัสนักศึกษา554188085
ภูมิลำเนา จ.สกลนคร